Skip to content

ผลการศึกษา 1 แผนงาน X 3 โครงการย่อย

แผนงานวิจัย

กรอบการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

โครงการย่อยที่ 1

การอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

โครงการย่อยที่ 2

รูปแบบการบริหารจัดการด้านการลงทุนและความเป็นไปได้ทางการเงินเพื่อรองรับการอนุรักษ์-พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ

โครงการย่อยที่ 3

ระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

การอนุรักษ์และพัฒนาสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) กับการพัฒนาที่ยั่งยืน