Skip to content

VDO โครงการ 1 แผนงาน X 3 โครงการย่อย

แผนงานวิจัย - ผลการศึกษาเพื่อวางกรอบเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง)

โครงการย่อยที่ 1 - ผลการศึกษาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสถาพแวดล้อมทางกายภาพ

โครงการย่อยที่ 2 - ผลการจัดพื้นที่เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

โครงการย่อยที่ 3 - ผลการศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)