Skip to content

ศาลเจ้าแม่กวนอิมและมูลนิธิเทียนฟ้า ( Kuan Yim Shrine & Thian Fa Foundation )

มมูลนิธิเทียนฟ้า

มูลนิธิเทียนฟ้า ก่อตั้งขึ้นเมื้อ พ.ศ. 2445 เป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทย โดยการรวมตัวของกลุ่มชาวจีน 5 ภาษา เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยไข้ที่ยากไร้ให้ได้รับการรักษาพยาบาล มีทั้งการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนจีนภายใน มูลนิธิแห่งนี้มีศาลรูปเคารพของ เจ้าแม่กวนอิม หรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางประทานพร ประดิษฐานเป็นเทพเจ้าองค์ประธาน ซึ่งชาวพุทธนิกายมหายาน ได้ให้ความเคารพนับถือต่อพระโพธิสัตว์นอกเหนือจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเชื่อว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ตรัสรู้แล้ว เพียงแต่ยังไม่เข้าสู่พุทธภูมิ จนกว่าจะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเสียก่อน ในบรรดาพระโพธิสัตว์ ที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธามากพระองค์หนึ่งก็คือ พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา หรือที่ชาวจีนเรียกกันว่า กวนซีอิมหรือกวนอิมผู่สัก ชึ่งแปลว่า พระโพธิสัตว์ผู้รู้ความจริงแห่งโลก (เงี่ยหูฟังเสียงโลก)

เจ้าแม่กวนอิม องค์นี้เป็นไม้แกะสลัก ศิลปะแบบราชวงศ์ถัง สันนิฐานได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง เมื่อประมาณ 800-900 ปีที่ผ่านมา ได้ถูกอัญเชิญมาจากประเทศจีนเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2501 มาประดิษฐานที่บริเวณ มูลนิธิเทียนฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา

ที่มา : voicetv

ที่มา : www.chillpainai.com

ภายในมูลนิธิแห่งนี้ยังมีศาลรูปเคารพของเจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร ปางประทานพร มาประดิษฐานเป็นเทพเจ้าองค์ประธาน องค์ทำด้วยไม้จันทน์แกะสลัก รูปแบบศิลปะราชวงศ์ถัง แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น ในสมัยของราชวงศ์ซ่งหรือเมื่อประมาณ 800-900 ปีที่ผ่านมา และเมื่อในปี พ.ศ. 2501 ได้ถูกอัญเชิญมาจาก ประเทศจีนและมาประดิษฐาน มีผู้คนนิยมมาขอพรให้ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน

ที่มา : anontjoee.wixsite

Gallery

ที่มา : travel.trueid.net

ที่มา : chillpainai

ที่มา : Favstay

Video

เที่ยวเยาวราช - ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า (11 ก.พ.61) ติดวัด | MCOT Family

วิดีโอจาก BACKbone MCOT

ภูมิเยาวราช ตอน ศาลเจ้าแม่กวนอิม

วิดีโอจาก Ben Peeraya

ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า

วิดีโอจาก ช่องพารวย

"เทียนฟ้ามูลนิธิ" รพ.ผู้ยากไร้ | 08-02-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV

วิดีโอจาก Thairath

เยาวราช ตอน "เทียนฟ้า" มูลนิธิแห่งแรกของไทย ข่าวค่ำ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 #NBT2HD

วิดีโอจาก NewsNBT THAILAND

Google Street View