Skip to content

วัดดวงแข ( Wat Duang Khae )

วัวัดดวงแข

วัดดวงแข เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในแขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีพระครูประพัฒน์เขมคุณเป็นเจ้าอาวาส วัดดวงแขก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2370 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2370 เช่นกัน ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง เดิมมีนามวัดว่า วัดแค แต่มีชื่อนี้มีอยู่หลายวัดจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดดวงแข” เมื่อประมาณ พ.ศ. 2460

อาคารเสนาสนะ

อุโบสถกว้าง 13.20 เมตร ยาว 22.10 เมตร ไม่มีช่อฟ้าใบบระกา เป็นศิลปะแบบจีนกวางตุ้งผสมศิลปะไทย ไม่มีเสา รอบนอกมีอิฐก่อหนาใหญ่คล้ายเสารับเชิงชาย ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธาน หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ปิดทองคำปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 63 นิ้วมีพุทธลักษณะงดงาม ประดิษฐานชุกชีประดับกระจก ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยช่างนิรนามในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ที่มา : wikipedia.org

เล่าเรื่องราวพุทธประวัติ เป็นภาพเหมือนจริงที่มีความสดใส มีภาพพระอสีติจำนวน 80 องค์ ภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชาวพุทธในเทศกาลต่าง ๆ และภาพคำสอบปริศนาธรรมในเรื่องผลของกรรม จำนวนมากกว่า 10 ภาพ เป็นภาพที่สดใสและคมชัด อุโบสถมีภาพปูนปั้นและลายขอบหน้าต่างของอุโบสถ นาคสมพงษ์หน้าอุโบสถทั้ง 2 ด้านพร้อมทั้งซุ้มประตูกำแพงแก้ว 4 ซุ้ม สิงโตหินใหญ่ตัว ตั้งอยู่ข้างทางเข้าออกประตูกำแพงแก้ว

ในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในเขตที่พักสงฆ์ จัดแสดงเครื่องอัฐบริขารของพระสงฆ์ ประกอบกับพัดยศสมณศักดิ์ชั้นต่าง ๆ พระสงฆ์ พร้อมทั้งใบตราตั้งสมณศักดิ์ขั้นต่าง ๆ ด้วย ปูชนียวัตถุอื่นได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุและร่างของแม่นวลฉวีที่ไม่เน่า อยู่ในพิพิธภัณฑ์

ที่มา : wikipedia.org

Gallery

ที่มา : nairobroo

Video

ขี่เสือเที่ยว 29/3/58 : ขี่เสือตะลุย "ถนนรองเมือง"

วิดีโอจาก SpringNews Youtube

Google Street View