Skip to content

วัดเล่งเน่ยยี่ (วัดมังกรกมลาวาส) ( Wat Lengnoeiyi )

ววัดมังกรกมลาวาส หรือที่เราชอบเรียกว่า ‘วัดเล่งเน่ยยี่’

ถ้าเรียกเป็นภาษาจีนกลางก็จะออกเสียงว่า ‘หลงเหลียนซื่อ’ สร้างขึ้นในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลือกชัยภูมิสร้างวัดบนเนื้อที่ 4 ไร่ 18 ตารางวา โดยให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐี เจ้ากรมท่าซ้าย ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวจีนดำเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2414 ใช้ระยะเวลาในการสร้างทั้งสิ้น 8 ปี เมื่อสร้างเสร็จจึงได้อาราธนา พระอาจารย์สกเห็ง มาเป็นเจ้าอาวาส และเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปแรกของประเทศไทย

วัดมังกรกมลาวาสใช้ผังแบบวัดจีน มีรูปแบบศิลปกรรมแบบจีนตอนใต้ ประกอบด้วยอาคารหลักคืออุโบสถตั้งอยู่ตรงกลาง ด้านหน้ามีวิหารจตุโลกบาล ด้านหลังเป็นวิหารบูรพาจารย์ ส่วนด้านซ้ายขวาก็มีวิหารอื่นๆ อีกหลายหลัง

ที่มา : readthecloud

ที่มา : readthecloud.co

วัดเล่งเน่ยยี่ หรือวัดมังกรกมลาวาส วัดจีนที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ทำให้หลายท่านเข้าใจผิดว่านี้ คือวัดจีนแห่งแรกในประเทศไทย แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่  วัดจีนแห่งแรกในประเทศคือ “วัดย่งฮกยี่” หรือ “วัดบําเพ็ญจีนพรต”

วัดย่งฮกยี่ เดิมเป็นวิหารพระอวโลติเกศวรโพธิสัตว์ (ย่งฮกอำ) มีป้ายชื่อลง พ.ศ. 2338 (รัชกาลเฉียนหลง ปีอิกเบ้า ค.ศ. 1795) สันนิษฐานว่าสร้างโดยชาวจีนในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

พระอาจารย์จีนสกเห็ง (พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปแรกในประเทศไทย และอดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 1 เมื่อครั้งเป็นบรรพชิตจีนในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน จาริกมาจากเมืองจีน ประมาณ พ.ศ. 2414 พำนักอยู่ที่วิหารดังกล่าว

พระอาจารย์จีนสกเห็งปฏิสังขรณ์วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น “ย่งฮกยี่” มี ป้ายชื่อลง พ.ศ.2430 (รัชกาลกวงสู ปีที่ 13 ค.ศ.1887) แล้วขอพระราชทานนามวัดจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานนามวัดว่า “วัดบําเพ็ญจีนพรต” มีป้ายพระราชทานนามวัดประดิษฐานอยู่ด้านหน้าอุโบสถ

ที่มา : silpa-mag

Gallery

ที่มา : readthecloud

ที่มา : travel.kapook

Video

วัดมังกรกมลาวาส กราบสักการะเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด I Dekwat Channel

วิดีโอจาก Dekwat Channel

เดินเที่ยว เล่าประวัติ วัดเล่งเน่ยยี่(วัดมังกรกมลาวาส) / ลุยเดี่ยวเที่ยวหงิมๆ ไปกับ บอย ภูวิช

วิดีโอจาก Boy Phuwish Channel

ฉลู มะแม มะโรง จอ แก้ปีชง วัดเล่งเน่ยยี่ มาตรการเข้มยุคโควิด | Thairath Online

วิดีโอจาก Thairath

Baan Sookjai | บ้านสุขใจ | EP33 | วัดมังกรกมลาวาส | วัดเล่งเน่ยยี่

วิดีโอจาก Baansookjai channel

Google Street View